عاطف م. ع. ع. س.; الحوشبي ع. س. س. TH TAXONOMIC STUDY FOR GENUS HELIOTROPIUM L. (BORAGINACEAE) IN TWO DISTRICTS TUBAN AND AL-MUSEMIER, LAHEJ GOVERNORATE, REPUBLIC OF YEMEN. Electronic Journal of University of Aden for Basic and Applied Sciences, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 273–280, 2023. DOI: 10.47372/ejua-ba.2023.3.276. Disponível em: https://www.ejua.net/index.php/EJUA-BA/article/view/276. Acesso em: 22 apr. 2024.